Международното частно право и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници

Международното частно право и някои разпоредби на част седма от ГПК в светлината на общностните източници

13.50 лв.

Под общата редакция на проф. д-р Николай Натов

Проблеми при връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и кърговски дела съгласно Регламент (ЕО) № 1348/2000, Регламент (ЕО) № 1392/2007 и Част седма ГПК

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (Регламент 1206/2001) и съществуващата уредба в българския ГПК

Допускане на изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в Република България, съгласно Регламент 44/2001 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

Международното частно право и Часк седма ГПК в светлината на Общностните източници (Регламент 44/2001 и Регламент 2201/2003)

Издаването, поправянето и оттеглянето на удостоверенията, свързани с европейското изпълнително основание в България като държава-членка по произхода, и издаването на изпълнителен лист в България като държава-членка по изпълнеието според Част седма ГПК в светлината на Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декеммри 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед заплащане в светлината на Част седма, Глава петдесет и осма ГПК

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и българското Международно частно право

Подобни книги