Софи-Р

Издателска къща

Издателска къща „СОФИ-Р“ е създадена през 1991 г. От самото начало се специализира в издаването на научна литература. Първоначално в областта на правните науки, а след това и в голяма част от хуманитаристиката.
За един сравнително недълъг период – 17 години, са издадени твърде голям брой научни трудове, сред които са основните учебни курсове (учебници) за студентите от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, създавани от преподавателите на този факултет в продължение на повече от четиридесетгодишен период и които представляват гордост за българската правна наука и на които и до днес почива обучението на студентите: Облигационно право (Обща и особена част) на проф. Александър Кожухаров, Наказателно право – обща част на проф. Иван Ненов, Семейно право на проф. Лиляна Ненова, Римско право на проф. Михаил Андреев, История на българската феодална държава и право на проф. Михаил Андреев и доц. Фани Милкова, История на българската буржоазна държава и право на проф. Михаил Андреев, Наследствено право на Христо Тасев, Гражданско право – обща част на проф. Мария Павлова, Коментар на Търговския закон, кн. 1 и кн. 3 на проф. Огнян Герджиков, Международно частно право – обща част на проф. Владимир Кутиков, Международно частно право – особена част на проф. Тодор Тодоров, Международно частно право – особена част на проф. Николай Натов, Международно публично право – обща част на доц. Благой Видин, Дипломатическо право на проф. Димитър Машев, Въпроси на съдебната делба на Христо Тасев, Коментар на Наказателния кодекс – кн. 1 и кн. 2 на проф. Антон Гиргинов, Непозволено увреждане на доц. Симеон Тасев, Международни актове и договори за правна помощ на Република България. Старите учебни курсове, с изключение на тези в областта на историята на правото, бяха издадени с нова редакция от водещи учени и действащи преподаватели на Юридическия факултет: проф. Огнян Герджиков, проф. Александър Стойнов, проф. Георги Петканов, доц. Симеон Тасев, проф. Тодор Тодоров. Това е илюстрация за отговорното отношение на издателството към учебната дейност. Дългогодишният дефицит на юридическа литература не би направил по-малко продаваеми тези учебници и без нова редакция. Ние обаче никога не сме се отнасяли към книгата и особено към учебника само като към стока, даваща възможност за печалба.

За да се добие по-реална представа за издателската дейност и по този начин и за присъствието на „СОФИ-Р“ не само на книжния пазар в България въобще, но и като допринасяща пряко за научния и учебен процес в СУ „Св. Климент Охридски“ и за това доколко тя е едно реално и надеждно издателство, без да бъдем изчерпателни, ще приложим на вниманието Ви още някои издания, които представляват принос не само в книгоиздаването, но и имат пряко отношение към основната дейност на СУ „Св. Климент Охридски“ – обучението и развитието на науката: Търговски регистър на проф. Живко Сталев, Търговско и банково право на проф. Чудомир Големинов, Съвременни частноправни проблеми на проф. Витали Таджер, Владение на проф. Витали Таджер, Записът на заповед и менителницата на проф. Мария Павлова, Наказателно право – обща и особена част на проф. Антон Гиргинов, Наказателноправна отговорност за злоупотреба с банкова тайна на проф. Александър Стойнов, Философия на правото на проф. Желязко Стоянов, Въззивно и касационно обжалване на проф. Анелия Мингова, Касационно производство на проф. Анелия Мингова, Въззивно производство на проф. Любен Корнезов, Касационно производство на проф. Любен Корнезов, Бързо производство на проф. Любен Корнезов, Акции и способи за прехвърляне на доц. Камелия Касабова, Търговско пълномощие на доц. Камелия Касабова. Социална психология в пет тома на проф. Сава Джонев, Социална психология. Възникване, предмет, изследователски методи в социалната психология – съст. проф. Дончо Градев, Диагностика на деца с комуникативни нарушения на проф. Ваня Матанова, Аристотел – Реторика, Аристотел – Поетика, Цицерон – За държавата. За законите, Плотин – Енеади в три тома, Квинтилиан – Обучението на оратора, проф. Валери Динев – Модели на човешко поведение, Съвременна история на проф. Христина Мирчева, История на България в два тома на доц. Димитър Саздов и колектив и мн. др. Академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ на три пъти през 2000 г., 2001 г. и 2004 г. година именно на това основание и за да ги направи по-достъпни за студентите и преподавателите, е имал изцяло положително отношение към изданията на „СОФИ-Р“, като е одобрявал издателските й планове и ги е предлагал за освобождаване от ДДС на Министерството на образованието и науката.

Гордост за издателството представлява и първият голям Английско-български общ юридически речник,      с 40 000 най-употребявани юридически думи и изрази. Последното наше издание е големият тълковен Юридически речник, превод от френски, под редакцията на Жерар Корню (края на 2004 г.). Този речник е сред водещите в списъка от препоръчителна литература за юристите в Съда на европейските общности в Люксембург.

 

Двадесеттомната съдебна практика по граждански дела и седемтомната съдебна практика по наказателни дела, издадени от „СОФИ-Р“, представляват най-пълното подобно издание не само днес, но и в историята на Третата българска държава.

Издателска къща „СОФИ-Р“ не е търсила единствено пазарен успех. За сравнително краткото време на своето съществуване е издала редица сериозни, тясноспециализирани трудове на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, които са послужили за тяхното хабилитиране.

Издателска къща „СОФИ-Р“ създава първата в СУ „Св. Климент Охридски“ специализирана юридическа книжарница, която е и първата такава частна книжарница в България. Първоначално тя се помещава в партерното фоайе на Северното крило на СУ „Св. Климент Охридски“ в помещение, използвано за кандидатстудентска информация.