Преобразуване и ликвидация на търговски дружества

Преобразуване и ликвидация на търговски дружества

25.50 лв.

В изданието Ви очакват практическите съвети на експерт Рангелов за:

Общи положения

 • 1. Правна уредба
 • 2. Форми на преобразуване
 • 3. Общи принципи на преобразуването
 • 3.1. Прозрачност
 • 3.2. Защита на кредиторите
 • 3.3. Защита на съдружниците/ акционерите
 • 3.4. Отговорност на членовете на управителните органи
 • 3.5. Отговорност на проверителите
 • 3.6. Други средства за защита

Прекратяване на търговски дружества

Преобразуване на търговски дружества чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне

 • 1. Преобразуване на търговски дружества чрез вливане
 • 1.1. Правна уредба
 • 1.2. Счетоводно отчитане
 • 2. Преобразуване на търговски дружества чрез сливане
 • 2.1. Счетоводно отчитане
 • 3. Преобразуване на търговско дружество чрез разделяне
 • 4. Преобразуване на търговско дружество чрез отделяне

Oтделяне на еднолично търговско дружество

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Преобразуване с участие от дружества на държава членка на европейския съюз или от друга държава – страна по споразумението за европейското икономическо пространство

Преобразуване на държавни и общински предприятия

Данъчни аспекти на преобразуването на търговски дружества

 • 1. Общи правила по преобразуването на търговски дружества – Раздел първи “”Общи положения”” от глава XIX
 • 2. Раздел втори – Специфичен режим на облагане при преобразуване

Глава десета Ликвидация на търговско дружество. Нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно облагане

 • 1. Нормативна уредба
 • 2. Етапи (действия) в периода на ликвидацията
 • 3. Счетоводно отчитане на ликвидацията
 • 3.1. Счетоводно отчитане при ликвидация
 • 3.2. Финансови отчети при ликвидация
 • 4. Публикуване на финансовите отчети
 • 5. Счетоводно отчитане при прекратяване на ликвидацията
 • 6. Данъчни аспекти

Приложение № 1 Какви са правните, счетоводните и данъчните изисквания за прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон
Приложение № 2 Какви са нормативните изисквания за счетоводно отчитане и данъчно третиране при изплащане на дружествен дял на напуснал съдружник в ООД
Приложение № 3 Отчитане на апорт на дълготрайни активи и данъчното му третиране по ЗКПО и ЗДДС, включително прекратен апорт

Подобни книги