Sale!

Предсрочно освобождаване от изтърпяване на наложено наказание

17.00 лв.

Категория:

Състои се от четири глави, в които задълбочено са разгле­дани проблемите на института.

Първата глава съдържа анализ на историческото развитие и съпоставка на предсрочното освобождаване със сходни институти в българското нака­зателно право. В глава втора е разгледана същността му, като е подчертана диференциа­цията на безусловното и условното предсрочно освобождаване. Направен е сравнителноправен анализ с чуждестранни законодателства. Изяснени са предпоставките за прилагане на предсрочното освобождаване. В третата глава са изяснени правните последици от неизпълнение на условията в изпитателния срок при условното предсрочно освобождаване. Последната, четвърта, глава е посветена на решенията на европейските институции, имащи отношение към института на предсрочното освобождаване. Монографията, освен научни разсъждения, съдържа и анализ на практиката на съдили­щата, което я прави подходяща както за теоретични изследвания, така и за студентите по право и практикуващи юристи в областта на наказателноправните науки.

 

Brand

Чавдар Грошев