Мястото на пробацията сред наказателните санкции

Мястото на пробацията сред наказателните санкции

27.00 лв.

Пробацията бе въведена в българското законодателно право през 2002г. ( ДВ, бр. 92/2002). Законодателят я уреди като нов вид наказание в санкционната система на Наказателния кодекс.

Настоящата монография представлява първото в нашата доктрина детайлно изследване, посветено на юридическия характер на пробацията. Авторът убедително аргументира защитаваната от него теза, според която естествената и логичната функция на пробацията в репресивната материя не е на наказание, а на съвкупност от друг вид наказателни санкции- мерки за сигурност.

Въпросът за юридическата същност на пробацията е интегриран в един мащабен анализ , който осезаемо надхвърля строгите рамки на проблема и предлага на читателя запознаване с генезиса и съдържанието на фундаментални наказателноправни категории като санкция, вменяемост, вина и отговорност. Подробно изяснени са характеристиките на мярката за сигурност и умело е показано съществуването на този специфичен вид наказателна санкция по нашето право, макар то да не е формално признато нито от законодателя, нито от доктрината.

Трудът е изграден на база внушителен брой източници, значителна част от които чуждестранни. Той поднася на българската юридическа публика, по подчертано аналитичен начин, широка гама от непозната, неизследвана досега в доктрината ни фактология.Това го прави особено полезен както за студентите в юридическите факултети и за научните работници, така и за практикуващите юристи.

Монографията се явява дисертационният труд на автора, подготвян в продължение на няколко години под формата на двойно научно ръководство в Университета на Бордо (Франция) и ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий“. Във Франция разработката е оценена с най-високо академично отличие. За качествата са показателни и думите на българския научен ръководител-председателят на Конституционния съд и бивш главен прокурор проф.дюн. Борис Велчев, според когото „трудът заслужава да бъде прочетен от всеки , който се интересува от наказателно право“.

Огнян Велев е доктор по право в България и Франция. Главен асистент по наказателно право в института за държавата и правото към Българската академия на науките. Адвокат във Великотърновска адвокатска колегия. Член на Международния комитет на пеналистите франкофони, на Съюза на учените в България и на Българската асоциация за сравнително право.

Подобни книги