Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

Право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

14.40 лв.

Предмет на монографията е субективното право на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос. Правната възможност за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос е коректив на общото притежание, въведено от първия Семеен кодекс от 1968 г. Сега действащият Семеен кодекс, в чл. 29, ал. 3 възпроизвежда правилото за определяне на по-голям дял. Въпреки наличието на разнообразни становища и изследвания през годините на съществуването на разглежданото право, до момента няма задълбочено монографично изследване по темата. Разработките са преди всичко по времето на действие на първия Семеен кодекс от 1968 г. Има различия в разбирането и решаването на проблематиката, която е с изключително голямо значение за практиката. Богатата съдебна практика също ни поднася непрекъснато нови и все по-сложни казуси. От изследване се нуждаят и различните препоръки за промяна и подобряване на института на съпружеската имуществена общност. Темата е много актуална и днес, не само защото обектите на съпружеската имуществена общност не са константна величина, а промените в притежанието са радикални. Възстановяването на частната собственост разширява обхвата на съпружеската имуществена общност, дава възможност за нови разсъждения и налага нови изследвания. Приемането на България в Европейския съюз също ни изправя пред въпроси, свързани с възникването и обхвата на съпружеската имуществена общност, прекратяването и определянето на дяловете, а като последица – с въпроси за режима на определяне на по-голям дял от общността поради принос.

Съдържание

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ

ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПОРАДИ ПРИНОС

§ 1. Исторически бележки и сравнителен анализ

1. Предпоставки за възникване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и развитие на уредбата му

1.1. Имуществените отношения между съпрузите до приемането на режима на имуществената общност и правото на по-голям дял поради принос

1.2. Режим на общност на придобиванията, съчетан с право на по-голям дял от нея поради принос

2. Имуществените отношения между съпрузите в чуждото законодателство и правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

§ 2. Правна характеристика на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

1. Основни правни признаци

1.1. Смъртта на съпруга прекратява СИО

1.2. Смъртта на съпруга настъпва след прекратяване

на СИО с развод, с унищожаването му и по реда на чл. 27, ал. 2 СК

2. Субект

3. Обект

ГЛАВА ВТОРА

МАТЕРИАЛНОПРАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ ПОРАДИ ПРИНОС

§ 1. Прекратена съпружеска имуществена общност

1. Развод

1.1. Развод по исков ред

2. Унищожаване на брака

3. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака по реда на чл. 27, ал. 2 СК

4. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака на други основания, при които не възниква правото на по-голям дял от нея поради принос

4.1. Индивидуално принудително изпълнение

4.2. Универсално принудително изпълнение

4.3. Принудително изпълнение за публичен дълг

4.4. Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака, когато съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор

§ 2. Принос

1. Форми на приноса

2. Правно значение на чл. 17 СК за правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

3. „Значителност“ на разликата в приноса

§ 3. По-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос по споразумение между съпрузите

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПО-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

ПОРАДИ ПРИНОС И ПОСЛЕДИЦИ

§ 1. Упражняване по исков ред на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

§ 2. Процесуална легитимация

§ 3. Срок за упражняване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос

§ 4. Упражняване на правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос съвместно с други субективни права

1. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и делбата.

2. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и вещноправните притезания

3. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и правото на трансформация на лично имущество

4. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и презумпцията

за съвместен принос

5. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност поради принос и другите основания

за определяне на по-голям дял

5.1. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност на основание чл. 29, ал. 1 СК

5.2. Правото на по-голям дял от съпружеската имуществена общност на основание чл. 29, ал. 2 СК

5.3. Конкуренция и кумулиране на различни основания за по-голям дял

§ 5. Формиране на неравни дялове

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Подобни книги