Sale!
,

Патентните претенции

17.10 лв.

Най-после, след години на осъзнаване на необходимост­та от защита на марки като лице на фирмите или като пред­ставяне на различните им продукти и услуги, дойде време предприятията да погледнат и към „тежката артилерия“ – па­тентите и полезните модели. Това са иновации от най-висок клас – не става дума за малки и практични подобрения в ра­ботата или на инструментите, с които се работи. Подобни подобрения са предмет на рационализаторска дейност, на­речена в ЗПРПМ – „предложения с полезен ефект“, която се стимулира и възна­граждава от потребителя на тези предложения по негови вътрешни наредби и правила.

Факт e, че нито едно предприятие не просперира и не раз­ширява пазарите си, ако не използва иновации в работата си.

За да може обаче да има в ръцете си средство, което да му дава възможност да ограничава достъпа на конкурентите си до новите си технологии или продукти, както и да има предимство пред тях, следва да получи защитен документ за своите иновации.

Защитните документи, посочени в националното ни за­конодателство, а и в международни договори, са патент и по­лезен модел.

Brand

Мария Янакиева-Златарева