Наследствени пенсии

Наследствени пенсии

12.60 лв.

  • Изследването обхваща всички основни проблеми, свързани с темата: значение, понятие и обща правна характеристика, разграничение с наследяването, с личните пенсии, както и с други осигурителни плащания по повод на смърт, общи и специфични предпоставки за придобиване на право за наследствена пенсия, особености на осигурения социален риск „смърт“, кръг на осигурените лица, правила за определяне на размера на наследствените пенсии, особености на пенсионното производство по наследствените пенсии. Направен е задълбочен исторически анализ на развитието на института на наследствените пенсии в България. Интерес представляват съпоставките с правната уредба на наследствените пенсии в държавите от Европейския съюз, Русия, Украйна, Канада. Анализирана е българската и европейската съдебна практика. Монографията е предназначена за научни работници, служители в НОИ, съдии, адвокати, както и за студентите от юридическите факултети.

Подобни книги