Sale!

Гражданскоправни науки. Сборник с нормативни актове

23.40 лв.

Категория:
Сборник с нормативни актове, подходящ за: учебните дисциплини “Гражданско право – обща част”, “Вещно право”, “Облигационно право”, “Семейно и наследствено право”, “Търговско дружествено право”, “Търговски сделки”, “Несъстоятелност”, “Гражданско процесуално право”; Държавен изпит по “Гражданскоправни науки”; Изпит за юридическа правоспособност; Конкурс за младши съдии, прокурори и следователи; Изпит за адвокати и младши адвокати.
Съдържа:
 • ЗЗД
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел
 • Закон за собствеността
 • Правилник за вписванията
 • Семеен кодекс
 • Закон за лицата и семейството
 • Закон за наследството
 • Закон за авторското право и сродните му права
 • Търговски закон
 • Граждански процесуален кодекс
 • Закон за международния търговски арбитраж
 • Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Brand

Доц. д-р Христо Паунов адв. д-р Ивайло Василев - съставители