Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт

Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт

13.50 лв.

  • Настоящата разработка е посветена на проблемите, свързани с дисциплинарната отговорност на магистратите по действащия Закон за съдебната власт. Идеята за нейното създаване възникна инцидентно, но реализацията й отне повече от две години.
    Теоретикоправният аспект включва някои принципино относими към тематичната насоченост на съчинението проблеми като предметното съдържание на понятието “магистрат”, правния статут на същия, естеството на неговото правоотношение и правната същност на дисциплинарната му отговорност.
    Материалноправният аспект визира дисциплинарните нарушения и наказания и съвсем резонно акцентира върху техните правни характеристики, понятийна категоризация и видове особености.
    Специално внимание е отделено на проблема с изпълнението на дисциплинарните наказания и тяхното заличаване, като с оглед спецификата на материята, съответната глава е позиционирана в края на изложението.
  • Милен Иванов Глушков е роден през 1966 г. в гр. Нови пазар. Дипломира се като юрист през 1991 г., а в рамките на следващата 1992 г. постъпва на работа в системата на прокуратурата, където работи и понастоящем.

Подобни книги