Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове

Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове

22.50 лв.

Настоящото изследване има за цел да систематизира основните въпроси на арбитража като правораздавателен
способ за решаване на частни имуществени спорове. Стремежът на автора е да посочи проблемите, които се срещат при упражняване на волята на страните по частното правоотношение да подчинят решаването на споровете не на държавен съд, а на арбитраж. Специално внимание е обърнато на т.нар. „международен арбитраж“, т.е. на въпросите, които следва да бъдат разглеждани и решавани от арбитража при спор с международен елемент.

Подобни книги