Закон за автомобилните превози. Съдебна практика

Закон за автомобилните превози. Съдебна практика

Категория:

31.50 лв.

Съдържание:

  • Закон за автомобилните превози
  • Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пъттници с автобуси (Загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
  • Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари
  • Наредба Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превозна пътници и товар за собствена сметка
  • Наредба Н-3 от 7.04.2009 г за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относнотахографите в автомобилния транспорт, за  отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните  за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съветаот 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани  с автомобилния транспорт, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета
  • Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
  • Други нормативни актове

Подобни книги