Sale!
,

За една юридическа теория на държавата

10.80 лв.

 • В книгата си видният френски юрист Мишел Тропер разглежда методологията на правната наука, теорията на кунституционното право, като и някои основни проблеми от теорията на държавата: определение за държава, разпределение на властите, източници на правото, конституционализъм, функции на държавата, теория на тълкуването и др. Издаването на тази книга ще бъде явление в научната литература не само поради значимостта на разглежданта проблематика и добрия превод, но и поради факта, че у нас почти не са превеждани френски юридически трудове.
 • Признаците, които характеризират държавата, и по-специално съвременната конституционна държава — суверенитетът, личността, представителството или раз¬делението на властите — не са обективни качества, които могат да бъдат описани с помощта на теории, защото самите те са теории. Те не дават информация за държавата, а я кон¬ституират. Те не само оправдават съществуването на основните решения, отнасящи се до организацията на държавата, но дори произвеждат понятия, без които основните решения на държавата не биха могли да бъдат формулирани.
  Също така те могат да бъдат разбрани само в техни¬те взаимоотношения с юридическия дискурс и с правото. Понятията на „теорията на държавата” не могат да бъдат друго освен юридически понятия, чиято поява и развитие са резултат от промените в правото, т. е. в крайна сметка в самата държава.
  Ето защо общата теория на държавата може да бъде само теория за тези теории, а не теория за един външен емпири¬чен обект. Тя трябва да се конструира като юридическа метатеория. Разбирана по този начин, една юридическа теория на държавата трябва да бъде разграничена от някои съседни дисциплини. Става дума преди всичко за общата теория на държавата такава, каквато я разбират в Германия през XIX в. — метафизична и нормативна, смесвана със своя обект, която цели да продължи класическата политическа философия, за да допринесе за усъвършенстването и прогреса на държавата. Тя също така се различава от дескриптивната политическа наука със социологическа насоченост, чийто предмет не е държавата, а политическата власт, разбирана независимо от юридическата форма, в която се упражнява. Тя още по-малко би могла да бъде объркана с една история на идеите, която не отчита взаимоотношението между теорията и юридическата практика. Задачата на юридическата теория на държавата не е да проникне в някаква страна на природата на държавата, нито да поражда оправдаващи основания, а да открие връзката между тази система от принципи и понятия и общата структура на юридическата система. Когато говорим за юридическата теория на държавата, вместо да анализираме държавата чрез теориите за държавата, трябва да разбираме теориите за държавата, т. е. държавата, чрез правото.
  Изследванията в тази книга се отнасят едновременно за методологията на правната наука и за някои от най-важните „теории на държавата”: определение за държавата, разделение на властите, източници на правото, конституционализъм, функции на държавата, теория на интерпретацията.
  Мишел Тропер
  Мишел Тропер е бил преподавател в Университета в Руан. В момента е професор в Университета Париж X, където ръководи Центъра по теория на правото. Той е член на Френския университетски институт.

Brand

Мишел Тропер