ТРЗ в сферата на образованието

ТРЗ в сферата на образованието

25.50 лв.

Ръководството с автори Аспасия Петкова, Красимира Гергева, Василена Христова, доц. д-р Андрей Александров включва:

Нормативна уредба:

❐Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
❐Наредба № 1 от 16 януари 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
❐Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
❐Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Експертни анализи:
❐Колективният трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11.06.2018 г. – един добър пример за практическите ползи от колективното преговаряне
❐Пенсиониране в системата на образованието
❐Отпуски в системата на образованието
❐Резюме на КТД в университетите
❐Разходи за транспорт и наем на учителите
❐Включване на време на неплатен отпуск в периода по чл. 222, ал. 3 от КТ
❐Брой брутни заплати при пенсиониране на учител
❐Брой дни платен отпуск за учител с ТЕЛК
❐Момент на преценка на какво обезщетение има право педагогически специалист по отношение на пенсионирането
❐Значение на годината на полагане на лекторски труд във връзка с пенсиониране
❐Намаляване на допълнителни дни отпуск за ненормиран работен ден без съобразяване с КТД
❐Разрешение на 1-годишен платен отпуск за учител
❐Инструктаж на шофьори на ученически автобуси
❐Законов срок за изплащане на обезщетение за неползван отпуск при напускане
❐Документи, изисквани от Инспекцията по труда при проверки
❐Социални придобивки за служител във Висше училище при продължителен болничен
❐Напускане след курс за повишаване на квалификацията
❐Удържане на по-голяма сума за ВКС
❐Срок на членство във ВКС за възползване от услугите ѝ
❐Граждански договор с щатен учител за придружаване на чуждестранен учител
❐Сметка за изплатени суми за ФЛ СОЛ с граждански договор за проверяване на изпити
❐Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
❐Допълнително възнаграждение за заместване на класен ръководител
❐Допълнителни възнаграждения за работа в училище за деца с увреждания
❐Диференциално плащане за старши учител
❐Право на диференциално възнаграждение
❐Суми за представително облекло по време на майчинство
❐Полагаемост на суми за представително облекло на лица по втори трудов договор
❐Право на платен отпуск за лице, възстановено на работа, за времето от уволнението до възстановяването
❐Дни отпуск, полагаеми за лица при бременност и майчинство
❐Платен отпуск за учител с ТЕЛК
❐Платен отпуск за учител с 2 трудови договора в 1 училище
❐Признаване за учителски стаж на периоди на временна неработоспособност, бременност и майчинство
❐Признаване на стаж от частно училище при започване на работа в държавно
❐Отсъствие на учител, присъствал на семинар в друг град
❐Признаване на стаж по специалността за учител
❐Отсъствие на учител, пътувал на екскурзия в чужбина с ученици
❐Смисъл на СКБО и право на взимане на решения
❐Осигурителни вноски и данък върху транспортни разходи
❐Платен годишен отпуск за учител с 51% намалена работоспособност
❐Статут по основен трудов договор за служител, избран на ръководна длъжност
❐Прекратяване на трудов договор с преподавател поради намаляване обема на работа
❐Обезщетение по чл 222, ал. 3 при прекратяване на трудов договор с преподавател на 71 г.
❐Удължаване на срок на трудов договор с гост-преподавател
❐Отпуск за временна нетрудоспособност за лице с 2 трудови договора
❐Освобождаване на служител, назначен по чл. 111 от КТ с работно време 4 часа
❐Освобождаване на професор от ВУ и чл. 58 от ЗВО
❐Допълнително възнаграждение за придобита докторска степен
❐Намаляване на работното време на помощен персонал на детска градина
❐Допълнително възнаграждение за научна степен по втори трудов договор с 4 ч. работно време
❐Втори трудов договор на лекторски часове

Подобни книги