Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател

Теория на правотворческата дейност. Ролята на нетипичния законодател

13.50 лв.

Доц. д-р ТЕНЧО КОЛЕВ преподава Обща теория на правото и Общо учение за държавата в Юридическия и Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Настоящият труд представлява опит за формиране на една теория на правотворческата дейност. По същество изследването има за цел създаване на юридическа праксеология, в центъра на която е поставен проблемът за ролята на нетипичния законодател, какъвто е правителството с неговата експертна администрация. Аргументира се идеята, че успешното законодателство е в зависимост от качеството на предпарламентарния етап на законодателството, включващ разработването на материята, подлежаща на правно регулиране, и съставянето на законопроектите. Защитава се тезата, че процесът на правотворчеството е обусловен от редица правообразуващи фактори: справедливост, уважение към правата и свободите на човека и гражданина и институционален диалог между държавата и гражданското общество.
Теорията на правотворческата дейност е разположена всред нейната естествена среда – демократическата правова държава – и е подчертано практически ориентирана чрез категориите „дадено” и „конструирано” към драфтинга и дейността на експертите в тази област.
Чрез множество доводи се доказва необходимостта от създаване на специализирано звено към Министерския съвет – Национален институт по законодателство. На него се възлага задължението и отговорността за изработване на законопроекти и други проекти за правни нормативни актове.

Подобни книги