Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 2008-2018 г. Част II

Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 2008-2018 г. Част II

31.50 лв.

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 – 2018 г.

Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица въпроси при неговото правоприлагане. Срещаните неясноти и затруднения бяха преодоляни чрез творческото тълкуване на законите от Върховния касационен съд. Законосъобразното адаптиране на съответните разпоредби на закона към социалните потребности допринесе и за правилното разрешаване на възникналите гражданскоправни конфликти.
Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите по чл. 130, ал. 2 от Закона за съдебната власт, при правоприлагането.

В края на сборника са приложени три статии, за – формата и съдържанието на съдебните актове, отказът от правосъдие и значението на особеното мнение в съдебните решения.

Подобни книги