Разпит на свидетел в досъдебното производство

Разпит на свидетел в досъдебното производство

15.30 лв.

За първи път на монографично ниво се изучава, обсъжда и анализира съдържанието на разглеждания способ за доказване – разпитът на свидетел, провеждан в досъдебния стадий на наказателния процес, като се стъпва върху основите на три отделни научни области – наказателния процес, криминалистиката и психологията.

В монографията се разглеждат основните, наблюдавани в практиката, тактически проблеми, които възникват при реали­зиране на изучавания процесуален способ за събиране на глас­ни доказателства, обсъждат се поведенческите характеристики и особености на участниците в разпита през време на провеж­дането му и на тази основа се разработват модели за решаване на такива проблеми, като се извеждат препоръки и се обосновават предложения за подобряване на дейността на разследва­щите органи с цел повишаване ефективността в дейността им по разследване на престъпления.

Подобни книги