Пряка демокрация

Пряка демокрация

20.70 лв.

  • Книгата представлява опит за изграждане на конституционна теория на пряката демокрация. В нея са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на пряката демокрация. Изследвани са нейната същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Изградена е система от критерии за отграничаване на пряката от представителната и партиципаторната демокрация. Предложена е систематизация на институтите на пряка демокрация. Разгледани са конституционни модели, в които пряката демокрация има системно приложение или пък разкрива интересни особености. Самостоятелно внимание е отделено на историята, актуалния дебат и действащата правна уредба на пряката демокрация в България.
    Книгата е предназначена за юристи, политолози, философи, социолози, както и за всеки, който се интересува от начините за разширяване на гражданското участие в политическия процес и от предизвикателствата, които то поставя.
    Мартин Белов е доктор по право и старши асистент по конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел“ и Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania (в съавторство с проф. Е. Танчев и проф. К. Йонеску), както и на много статии и студии.

Подобни книги