Престъпленията против спорта по българското наказателно право

Престъпленията против спорта по българското наказателно право

12.60 лв.

Книгата е първото цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като актуален проблем на съвременния обществен живот. Централно място в нея е отделено на критичния анализ на законодателната уредба на този относително нов институт в българското наказателно право. Последователно са разгледани социално-икономическите, историческите и юридическите характеристики на престъпленията против спорта, съотнесени със съдебната практика по прилагането на глава VІІІа от Наказателния кодекс.

Направени са обстоен сравнителноправен анализ по отношение на други аналогични престъпления в българския НК и съпоставка с относимата нормативна уредба на други европейски държави и с наказателното право на Европейския съюз. В тази светлина авторът е предложил новаторски подход към посегателствата срещу спорта, разглеждайки ги като вид престъпления с международен елемент (конвенционни престъпления). Изследването има интердисциплинарен характер, включвайки в себе си материя от спортното право, международното наказателно право, наказателния процес, криминалистиката, арбитража и други клонове на правната наука.

Съчинението е предназначено за практикуващите юристи и правозащитните органи, за представителите на академичните и спортните среди и за всички граждани, интересуващи се от проблемите на спортното право.

Подобни книги