Полицейска регистрация на лица

Полицейска регистрация на лица

Категория:

18.00 лв.

Монографичният труд е първото изследване у нас, посветено на полицейската регистрация на лица по чл. 68 ЗМВР, която се осъществява от органите на МВР.

В книгата се изследва тема, която досега не е била предмет на цялостен и обстоен анализ в българската специализирана литература. Монографичният труд е първото изследване у нас, посветено на полицейската регистрация на лица по чл. 68 ЗМВР, която се осъществява от органите на МВР. Регистрацията на лица е типично полицейско правомощие, което се осъществява ежедневно от полицейските органи и има важно значение за противодействието на престъпността, за опазването на обществения ред и за защитата на националната сигурност. Разгледани са основните понятия, свързани с този институт. На основата на задълбочен анализ на актуалната правна уредба се представя юридическата характеристика на тази специфична полицейска дейност, свързана със субектите, обекта и основанията за полицейска регистрация. Полицейската регистрация се разглежда като специализирано производство в две относително самостоятелни и същевременно неразривно свързани части – извършването и снемането на регистрацията. Правят се редица предложения de lege ferenda за усъвършенстване на отделни елементи на нормативната уредба и за оптимизиране на организацията на дейностите и взаимодействието на органите при полицейска регистрация на лица.

Трудът е предназначен за практикуващи юристи, полицейски служители, научни работници и студенти, както и за всички, които проявяват интерес към темата и желаят да обогатят общата си култура.

Антон Желев е преподавател по учебните дисциплини Полицейско право и Опазване на обществения ред във факултет Полиция на Академията на МВР. Доктор в професионално направление Национална сигурност.

Съдържание: 

Историческо развитие и обща характеристика на полицейската регистрация на лица

 • Кратък исторически преглед на полицейската регистрация на лица
 • Основни понятия, свързани с полицейската регистрация
  • Обща характеристика на полицейската регистрация на лица и съпоставка с други институти
  • Категории лични данни, използвани за нуждите на полицейската регистрация на лица
  • Общественозначими цели на полицейската регистрация

Юридическа характеристика на полицейската регистрация на лица

 • Същност на полицейската регистрация на лица
 • Субекти и обекти на полицейската регистрация на лица
 • Основания за полицейска регистрация на лица
  • Обща и теоретична характеристика на термина “основание”
  • Основания за извършване на полицейска регистрация
  • Основания за снемане на полицейска регистрация

Организация на дейността на полицейските органи при регистрацията на лица

 • Извършване на полицейска регистрация на лица
  • Данни за полицейска регистрация на лица от организационни единици в системата на МВР, с компетенции и правомощия да осъществяват тази дейност
   • СДВР, 2 РУ – СДВР, 5 РУ – СДВР, 8 РУ – СДВР
   • ОДМВР – Хасково, РУ – Хасково, РУ – Димитровград, РУ – Тополовград
   • ОДМВР – Плевен, 1 РУ – Плевен, РУ – Левски, РУ – Долна Митрополия
   • ОДМВР – Сливен, РУ – Сливен, РУ – Нова Загора, РУ – Котел
   • ОДМВР – Русе, 1 РУ – Русе, РУ – Бяла, РУ – Ветово
   • ОДМВР – Перник, 1 РУ – Перник, РУ – Радомир, РУ – Брезник.
   • ОДМВР – Видин, РУ – Видин, РУ – Белоградчик
   • РДГП – Драгоман, ГПУ – Калотина, ГПУ – Белоградчик
   • РДГП – Бургас, ГПУ – Бургас, ГПУ – Каварна
   • РДГП – Аерогари, ГПУ – София, ГПУ – Летище Варна
   • Общо за всички изследвани организационни единици от системата на МВР
  • Данни от национални специализирани структури в системата на МВР с компетенции и правомощия да обработват и централизират цялата информация от страната за полицейската регистрация на лица
   • ДКИС – МВР, АИС Централен полицейски регистър
   • НИК – МВР, Сектор ДНК анализ
 • Снемане на полицейска регистрация на лица
 • Документални и информационни фондове и системи за обработване на лични данни, свързани с полицейската регистрация на лица

Взаимодействие и контрол при полицейска регистрация на лица

 • Взаимодействие при полицейска регистрация на лица
  • Вътрешно взаимодействие в системата на МВР при полицейска регистрация на лица
  • Взаимодействие на органите от МВР с външни за системата органи, имащи отношение към полицейската регистрация на лица
   • Взаимодействие на МВР със следователите в следствените органи на съдебната власт
   • Взаимодействие на полицейските органи в МВР с органите на Агенция Митници
   • Взаимодействие на полицейските органи в МВР с органите на Военна полиция
   • Взаимодействие на полицейските органи в МВР с първоинстанционния наказателен съд
   • Взаимодействие на МВР с ДАНС по информационните фондове
   • Информационно взаимодействие на МВР с Главна Дирекция Охрана при Министерството на правосъдието
   • Информационно взаимодействие на МВР при международно полицейско сътрудничество
 • Контрол на дейността при регистрация на лица
  • Вътрешен контрол в системата на МВР на дейностите по полицейска регистрация на лица
  • 2Външен контрол на актовете и действията при полицейска регистрация
   • Парламентарен контрол
   • Контрол от съдилищата – национален и международен
   • Контрол от прокуратурата
   • Контрол от Комисията за защита на личните данни
   • Контрол от омбудсмана

Заключение
Използвани източници
Приложения

Подобни книги