Пациентска безопасност

Пациентска безопасност

Категория:

29.70 лв.

Всяко право трябва да бъде предмет на подходяща правна защита, гласи мъдрост, наследена от древно римското право.

Правото на безопасно медицинско обслужване е тема, която е актуална в общественото пространство, но се дискутира фрагментарно – в отделените му аспекти и по повод конкретни случаи.

Книгата е първото изследване, посветено на проблемите на пациентската безопасност – тема, особено значима днес, предвид състоянието на здравната система на Република България и пандемичната обстановка. Трудът, освен научния принос в тази не толкова дискутирана в правните среди тема има значително практическо значение, тъй като освен направения сравнително правен анализ на действаща правна уредба съдържа и конкретни предложения за подобряването й.

Трудът, структуриран в три големи раздела, обхващащи исторически преглед на пациентската безопасност, правната уредба и отговорността на лекаря, като е направен и подробен анализ на правните възможности, с които пациентът разполага за защита на правата си, прави книгата необходимо четиво не само за юристи, но и за много по-широк кръг от читатели.

Анализът на националната правна уредба, свързана с пациентската безопасност е направен след задълбоченото разглеждане на действащите норми – от Конституцията на Република България до Етичните кодекси. Посочени са подробно и органите, които осъществяват контрол в здравеопазването, както и техните правомощия, като в тази си част книгата дава възможност на широк читателски кръг да се запознае с възможностите и пътя за защита на правата на пациента.

Удачно в изследването си авторът е включил и особено важната тема за културата в здравеопазването, в контекста на проблемите с безопасността на пациента, като отново е приложен методът на сравнително правния анализ, даващ възможност на читателя след запознаване с дадените определения за качеството на здравеопазването, дадени от различни чуждестранни институции да оцени полезните предложения за подобряването му и в нашата страна.

Въпросите са изследвани от автора през призмата на модерното мислене за административното право и административния процес като теоретична предпоставка за ефективното управление на отношенията в тази област.

Трудът на колегата Ангелова – Ховагимян, който ни дава необходимото средство за защита на безопасността на пациента е великолепен принос, за който освен правоприлагащите органи и всички граждани дължат благодарност.

Съдия Илиана Славовска, ВАС

Подобни книги