Наръчник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Наръчник за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Категория:

21.60 лв.

Успешно се справете с изпита за придобиване на юридическа правоспособност с наръчника на издателство „Нова звезда“!

Съдържание:

ЧАСТ 1

 1. Конституционни основи на съдебната власт.
  Закон за съдебната власт
 2. Организация на работа на администрацията на съдилищата и на администрацията на прокуратурата
 3. Адвокатура
 4. Органи на изпълнителната власт
 5. Административен акт и административен договор.
  Видове административни актове.
  Производство по издаване на административни актове
 6. Административна принуда.
  Принудителни административни мерки
 7. Оспорване на административни актове по административен ред
 8. Оспорване на административни актове пред първоинстанционния съд
 9. Касационно производство в административния процес
 10. Отмяна на влезли в сила решения по административни дела
 11. Административнонаказателно производство и административнонаказателно отговорни лица
 12. Изпълнително производство в административния процес
 13. Данъци. Данъчен процес
 14. Събиране на публични вземания
 15. Ревизионен акт. Обжалване. Влизане в сила
 16. Кредитни институции. Правомощия. Контрол

  ЧАСТ 2

 17. Подсъдност, страни и представителство, срокове, съобщения и призоваване в гражданския процес
 18. Исково производство пред първоинстанционния съд в гражданския процес
 19. Доказателства и доказателствени средства в гражданския процес
 20. Обжалване на съдебни актове, въззивно и касационно производство в гражданския процес
 21. Отмяна на влезли в сила решения по граждански и търговски дела
 22. Отклонения в исковия процес в гражданското производство
 23. Особени искови производства в гражданския процес
 24. Обезпечително производство
 25. Изпълнително производство
 26. Охранителни производства

  ЧАСТ 3

 27. Правни сделки. Недействителност на сделките
 28. Видове търговци. Учредяване, управление и представителство
 29. Търговски сделки
 30. Търговска несъстоятелност
 31. Производство по стабилизация на търговеца
 32. Собственост. Видове собственост. Компетентност при управление и разпореждане с правото на собственост
 33. Вписване. Видове актове за вписване. Обжалване на отказите за вписване. Деловодни книжа и нотариални дела
 34. Нотариални удостоверявания
 35. Видове отговорност за вреди
 36. Защита от дискриминация. Процедури по Закона за защита на потребителите. Процедури по Закона за защита на конкуренцията
 37. Наследство по закон. Наследство по завещание. Приемане и отказ от наследство
 38. Актове за възстановяване на собственост. Правни последици
 39. Трудово правоотношение. Служебно правоотношение
 40. Отношения между съпрузите. Прекратяване на брака. Последици

  ЧАСТ 4

 41. Състав на престъпление, обективна и субективна страна
 42. Видове наказания. Реабилитация. Давност
 43. Образуване и водене на досъдебно производство
 44. Образуване и водене на наказателно производство по тъжба на пострадал
 45. Мерки за процесуална принуда в наказателния процес
 46. Разследване, доказателства и доказателствени средства, способи за доказване
 47. Действия на прокурора в досъдебното производство
 48. Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание
 49. Производство пред първоинстанционния съд и наказателния процес
 50. Диференцирани процедури – бързо производство, съкратено съдебно следствие, освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, решаване на делото сьс споразумение
 51. Особени правила при разглеждане на някои категории дела – дела за престъпления, извършени непълнолетни, дела за престъпления, извършени от лица, които не владеят български език, дела за престъпления, подсъдни на военни съдилища и на специализирания наказателен съд
 52. Обжалване на съдебни актове, въззивно и касационно производство в наказателния процес
 53. Привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове на съда
 54. Европейска заповед за арест. Европейска заповед за защита. Европейска заповед за разследване. Екстрадиция

  ЧАСТ 5

 55. Етични правила за поведение на лица, упражняващи юридическа професия

Подобни книги