Наказателно-процесуален кодекс. Част 1 и 2

Наказателно-процесуален кодекс. Част 1 и 2

21.60 лв.

Съдебна практика на Върховния касационен съд 2006 – 2021 г.

Съставители: Даниела Доковска, Боян Бележков, Ася Петрова.

Настоящият сборник съдържа решения и определения на Върховния касационен съд по наказателни дела, относими пряко или опосредствено към Част първа и Част втора на Наказателно-процесуалния кодекс (обособени в науката като Обща част на наказателнопроцесуалното право) – от влизането в сила на действащия Наказателно-процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април 2006 г.), до 2021 година включително. Решенията са поместени към съответните разпоредби на кодекса и са представени хронологично в синтезиран вид.

Относимите тълкувателни решения са представени отделно с техните диспозитиви също в хронологичен ред.

Сборникът цели да подпомогне научната дейност в областта на наказателнопроцесуалното право и ползването на съдебната практика от практикуващите юристи.

Подобни книги