Наказателна политика на Европейския съюз

Наказателна политика на Европейския съюз

10.80 лв.

Съдържание:
Глава първа
Теоретични аспекти на борбата с международната организирана престъпност и обезпечаване на сигурността на територията на Европейския съюз
1. Процесът на формиране н наказателна политика на ЕС
2. Същност на понятието “сигурност”
3. Същност на понятието “международна организирана престъпност”
Изводи

Глава втора
Обща характеристика на източниците на правото на ЕС в сферата на сигурността и вътрешните работи
1. Източници от първичното законодателство на ЕС
2. Източници от производната законодателство на ЕС
а. Регламент
б. Директива
в. Решения, препоръки и становища
г. Рамкови решения
3. Практиката на съда на ЕС като източник на право
Изводи

Глава трета
Същност и форми на полицейско сътрудничество между държавите членки на ЕС
1. Органи на ЕС в сферата на правосъдието и вътрешния ред
1.1. Евръджъст
1.2. Европол
1.3. Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)
2. Информационни системи в областта на сигурността на ЕС
3. Оперативни способи на полицейско сътрудничество между страните членки на ЕС
3.1. Трансгранично наблюдение
3.2. Трансгранично преследване
3.3. Използване на специални разузнавателни средства
34. Контролирана доставка
3.5. Служител под прикритие
3.6. Прихващане на далекосъобщения
3.7. Разпит чрез видеоконферентна и телефонна конферентна връзка
Изводи
Глава четвърта
Тенденции и перспективи пред ЕС в областта на правосъдието и вътрешния ред
1. Трансформация на Евроджъст и създаване на Европейската прокуратура
2. Тенденции в оперативното взаимодействие между Евроджъст и Европол в борбата с приоритетните видове престъпления в ЕС
Изводи
Заключение

Доц. д.н. Срагоми Кръстев е магистър по “История” и “Право” от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Има следдипломна квалификация във Военна академия “Г. С. Раковски”. Преподава дисциплини свързани с националната и международната сигурност във ВСУ “Черноризец Храбър” – Варна и Висше училище по телекомуникации и пощи – София. Автор е на пет монографии и други публикации в областта на миграционния контрол и европейската интеграция в областта на правосъдието и вътрешншя ред.

 

Подобни книги