Международно публично право

Международно публично право

37.80 лв.

Съвременното Международно право изразява правното уреждане на съвременните международни отношения посредством императивните принципи (jus cogens) и норми на Международно право отразени преди всичко в устава на ООН и последващите го международни актове.

Международното право, за да изразява действителната международна справедливост и ред, трябва да отразява съвременния взаимозависим свят, отчитайки националните интереси на всяка държава и всеки народ.

Ефикасното действие на Международното право е в зависимост от трансформацията във вътрешните законодателства на държавите. Международното публично право (международно право) е главен регулатор на съвременната система на международните отношения в световен мащаб. Независимо, че според някои държави императивните принципи на международното право (jus cogens) не съответстват съвсем на осъществяваната от тях външна политика и периодично си позволяват грубо да ги нарушават, те продължават да са фактор, стабилизиращ световния ред. След края на „Студената война“ приоритетни станаха универсалните принципи за международен мир и сигурност.

Учебникът по международно право е предназначен както за усвояващите международноправната наука – студенти, специализанти и докторанти, така и за практикуващите юристи в областта на международното право и международните отношения.

Учебникът дава фундаментални знания за всички отрасли на международното публично право, включително и отношението към отраслите, които не са получили общо приемане в международната доктрина (напр. Международно процесуално право, международно ядрено право и др.).

В курса са включени и отрасли на международното право, които неоправдано не се включват в други учебници, като например международно трудово право и др.

Авторът е съставил, подредил и изложил съдържанието на учебника с оглед на собствената си преценка за приоритетите, значимостта и обхвата на отделните глави и отрасли (категории и институти на международното право). Например в главата “Субекти на международното право” освен понятието и видовете субекти авторът задължително счита, че следва да се анализират и свързаните пряко със субектите на международното право категории – признаване, правоприемност и отговорност (а не както някои автори необяснимо защо ги отделят, разглеждат ги самостоятелно, откъснато от субекта, в отделни глави, независимо от тяхната значимост).

Учебникът наред със съвременните концепции и теории на международноправната доктрина включва и анализ на най-новите и значими актове, приети в отделните отрасли на международното право.

Допълнение към този учебник са Сборника от актове по Международно право и Терминологичния справочник по Международно право.

 

 

Подобни книги