Менителничноправни отношения

Менителничноправни отношения

Категория:

36.00 лв.

Изчерпателен анализ на сложните въпроси, които възникват в практиката и в теорията при издаването, използването, обезсилването на запис на заповед и менителница, упражняване на правата по съдебен ред и използването на ценните книги като обезпечения. Разгледани са становищата по съответните проблеми в правната теория и разрешенията, дадени в съдебната практика с позоваване на съдебни решения на ВКС. Ще бъде представено и новото дългоочаквано Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. по тълк. дело № 1/2020 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд относно служебната проверка от съда за нищожност на сделка в контекста на менителничните отношения. В приложение са дадени образци на бланки на ценни книги и бланки на молби за обезсилване.

Подобни книги