Sale!
,

Комисионният договор

8.82 лв.

  • Участниците в търговския оборот често прибягват до комисионния договор като начин за удовлетворяване на техните интереси. Така например, когато търговец желае да разшири дейността си в друго населено място (вкл. и в чужбина), където не познава местните обичаи и платежоспособността на лицата, той се доверява на комисионер, който със своята репутация и познания прави възможно реализирането на намеренията му. Това доверие се увеличава от факта, че комисионерът е професионалист, търговец. Комисионният договор се използва и в областта на изкуството (например за закупуване на картини от арт-дилър за чужда сметка), както и при участие във финансови операции (например при сделки с ценни книги). Комисионерът е лицето, договарящо както с доверителя/комитента, така и с третото лице. Двойното качество, в което се намира комисионерът, оказва влияние върху двете правоотношения, които, макар и относително самостоятелни, са обвързани – защото комисионерът придобива правата и задълженията по сделката само временно, докато ги прехвърли на комитента. Обединяващото звено между двете правоотношения е намерението на страните по комисионния договор правните последици от действията на комисионера като краен резултат да се породят в правната сфера на доверителя. Поставя се въпросът дали комитентът придобива вещите автоматично след сключването на изпълнителната сделка от комисионера и дали е допустим пряк иск, т.е. може ли комитентът да упражни правата на комисионера спрямо третото лице. Този въпрос се поставя особено остро при неплатежоспособност на комисионера, както и при неизпълнение на неговите задължения към доверителя или към третото лице. Друг важен въпрос е необходима ли е отчетната сделка, за да преминат правата и задълженията от патримониума на комисионера в патримониума на доверителя. Тези въпроси заемат централно място при разглеждането на комисионния договор и имат важно практическо значение. Те разкриват сложността на правоотношенията, които се развиват при комисионния договор, както и риска от невъзможност за удовлетворение на комитента. В книгата е отделено значително място на практическите аспекти и проблеми на комисионния договор през призмата на съдебната и арбитражната практика.

Brand

Таня Йосифова