Етногеография

Етногеография

27.00 лв.

  • Разкрити са целите, задачите и мястото на етногеографията като наука. Разгледано е формирането и разпространението на етносите и религиозните общности по природни региони. Изяснено е съдържанието на множество термини и понятия, свързани с тази проблематика, както и произходът и културните особености на избрани етнически и конфесионални (религиозни) общности по континенти и региони. Изборът им е базиран на два основни принципа: значението им за развитието на човечеството като цяло и конкретно за определени райони и степента на познаването им от страна на широката общественост. Значително място е отделено на етногеографията на България.

Подобни книги