Съвременни капиталистически аграрни отношения

Съвременни капиталистически аграрни отношения

9.00 лв.

  • В книгата се изследват наемните отношения и експлоатацията в съвременното фермерско стопанство. Такъв аспект в анализа на аграрните отношения е неизбежен. След като е показана социалната съдба на фермера, следва да се разкрие и съдържанието на фермерските икономически отношения. Върху тази основа може да се установи не само общото в изменението на социалния им облик, но и степента на изявяващата се в това отношение диференциация между отделните категории ферми. Процесът е непрекъснат, и то по посока на все по-голямото му задълбочаване, обусловено от интензивния характер на самото развитие на производителните сили общо, вкл. и в селското стопанство. Интензифицирането на последното е достигнало такива размери, че във все по-малка степен се запазва типичното, обусловено от специфичния характер на селскостопанското производство, особено във формата на икономическите отношения.
  • Преди всичко е налице съществено изменение в характера на съвременната ферма. Все по-малък е относителният дял на фермите, носещи класическото в икономическите отношения – между земевладелеца, неучастващ в производството, фермера, наемащ земя за стопанисване, и селскостопанския наемен работник. Многообразието на модификациите във формите на тези взаимоотношения се запазва, но с явната тенденция на решително увеличаване на фермите, ръководени непосредствено от поземления собственик. Налице е процес на все по-широко използване труда на членовете на семейството на фермера и съответно на утвърждаване на трудовия характер на съвременната ферма. Тази закономерност ще продължи да се задълбочава и в бъдеще, без да е възможно нейното пълно господство. До това няма да се стигне дори ако си представим, че и в селското стопанство ще е налице съществуващата сега в някои отрасли на промишлеността най-висока степен на автоматизация, компютъризация и роботизация в управлението на производството. Не само защото не е възможно да се преодолеят всички особености на селскостопанското производство, но главно поради запазване и в селското стопанство на рентиерските икономически отношения. Тяхното ограничаване по размер и аспект на изявяване ще е неизбежно, но заличаването им като специфична форма на икономически отношения в селското стопанство е невъзможно./…/
  • Никола Попов

Подобни книги