Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС

Категория:

25.50 лв.

Най-новото експертно ръководство за сделки с недвижими имоти – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“ от експерт Мина Янкова – началник отдел “Косвени данъци” в Министерството на финансите!

 • Правна уредба в ЗДДС – Кои са освободените доставки и още!
 • Доставка на сгради за отдаване под наем и продажба;
 • Данъчен кредит и корекции
 • Корекции по реда на чл. 79 и чл. 80 от ЗДДС
 • И още!

Цяла правна уредба + практически анализи + конкретни казуси – примери от практиката и как точно да ги разрешите!

Всичко в 1 книга – „Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти в контекста на ЗДДС“.

Книгата е в процес на обработка. Можете да заявите бройка от нея още сега, а веднага щом книгата излезе от печат, ще я получите на посочения от Вас адрес!

Ето и цялото съдържание на книгата:

 • Правна уредба в Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО);
 • Определение на понятието „недвижим имот”;
 • Определение на понятието „сграда”;
 • Доставки на земя;
 • Доставки на сгради и прилежащия им терен;
 • Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Правна уредба в ЗДДС;
 • Доставки, свързани със земя;
 • Доставки на сгради;
 • Доставки на сгради и прилежащия им терен;
 • Доставка на сгради и прилежащи към сградата терени, и на земя;
 • Доставки с ограничени вещни права върху земя;
 • Учредяване и прехвърляне на правото на строеж;
 • Право на преминаване
 • Други доставки с недвижими имоти;
 • Замяна на недвижим имот;
 • Апорт на недвижим имот;
 • Доставки с предмет отдаване под наем на недвижими имоти;
 • Аренда;
 • Други доставки, свързани с отдаване под наем на недвижим имот;
 • Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти;
 • Доставки, свързани с покупка на недвижим имот;
 • Корекции на ползван данъчен кредит за недвижими имоти;
 • Презумпции за определяне стойността на показателите, отразяващи коефициента и пропорцията;
 • Извършване на годишни корекции за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху стоки, включително върху недвижими имоти, които са или биха били дълготрайни активи;
 • Еднократни корекции по реда на чл. 79 от ЗДДС;
 • Доставка на стоки или услуги, за които не е ползван данъчен кредит при придобиване или при получаване;
 • Правила за определяне на периода за извършване на корекция на ползван данъчен кредит;
 • Спиране на срока за извършване на корекция на ползван данъчен кредит;
 • Корекция на ползван данъчен кредит в случаите на договор за лизинг;
 • Корекция на ползвания частичен данъчен кредит на база отчетни данни за текущата година съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДС;
 • Изчисляване на коефициент за определяне размера на частичен данъчен кредит;
 • Ограничения за корекции съгласно чл. 80 от ЗДДС;
 • Корекция по ползван данъчен кредит за подобрение на „стара“ сграда превърната в „нова“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС;
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени сгради;
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на собствени дълготрайни активи, включително недвижими имоти, различни от сгради;
 • Създаване на нов актив от държател/ползвател на нает или предоставен за ползване актив;
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети дълготрайни активи;
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети сгради;
 • Корекция на ползван/неползван данъчен кредит за подобрение на наети недвижими имоти, различни от сгради.

 

Подобни книги