Данъчно облагане 2022 с коментар

Данъчно облагане 2022 с коментар

29.70 лв.

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП

  • 1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ;
  • 2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА;
  • 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ;
  • 4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (С КОМЕНТАР);
  • 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ;
  • 6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ;
  • 7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ;
  • 8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ;
  • 9. СПИСЪК НА ДВУСТРАННИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

Подобни книги