Sale!
,

Банково право

9.90 лв.

Второ преработено и допълнено издание
Основните критерии, които са използвани в труда, са характерът на регулираните от банковото право обществени отношения, както и естеството на нормите на действащото банкоео право.
Анализът на банковото право е извършен в следната последователност:
  • предмет и метод на регулиране на банковото право и неговото място в правната система на РБ;
  • източници “де лега лата” на банковото право;
  • субекти на банковото право, правният им статут, тяхното учредяване, управление и прекратяване;
  • видове банкови сделки.
Акцентът в изложението на учебника са банковите сделки. Направена е систематизация на тези сделки, както и изясняване на тяхната правна характеристика. Наред с типичните банкови сделки са разгледани подробно и сделките, източник на които са банковите плащания (акредитив, чек, банково инкасо, банков превод и др.)
В изложението се застъпва и публичноправният режим на банковото право, включващ банковия надзор, санкционните правомощия на БНБ, изискванията за капиталова адекватност и ликвидност на търговските банки. Проследява се и контролът, упражняван от БНБ върху големите и вътрешните кредити, както и институтът на банковата несъстоятелност.

Brand

Марио Бобатинов