Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

18.00 лв.

Трето актуализирано и допълнено издание.

Проблематиката във връзка с правната същност на актовете, подлежащи на касационно обжалване, както и същността на самото касационно обжалване, представлява особен теоретичен и практически интерес. Последният се определя от множество фактори с различен характер и значение, преди всичко от характеристиката на съдебните актове и касационното производство, съответно от характера на дейността при различните средства за обжалване. Проблемите на съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване са сред най-сложните в гражданското процесуално право и крият множество неизяснени аспекти. Предмет на настоящето изследване са визираните проблеми и причините за това, без да се претендира за изчерпателност.

Обект на изследване са само най-значимите аспекти на проблема, тъй като не е възможно в този труд да се обхване цялата проблематика на съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване, като поставените задачи и цели са: 1. да се разкрие правната същност на съдебните актове, постановявани в исковия, изпълнителния и в обезпечителния процес, в охранителното производство и съдебните актове, постановявани в производствата по спорна съдебна администрация на гржданските отношения; 2. да се диференцират отделните видове съдебни актове, постановявани във видовете производства; 3. да се изследват съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване, същността на касационното  обжалване и основанията за неговата допустимост, както и актовете, неподлежащи на касационно обжалване; 4. да се анализират естеството и значението на порочните съдебни актове, подлежащи на касационно обжалване, видовете пороци на съдебните актове; 5. да се анализират естеството и значението на правните средства, чрез които се релевира порочността на актовете, с оглед гарантиране на правото на съдебна защита; 6. да се изяснят теоретично института на уеднаквяване на съдебната практика, правомощията на касационния съд според порока на съдебния акт, както и установяване средствата за защита срещу порочните актове на касационната инстанция и 7. да се очертаят някои предложения de lege ferenda, постигнати по пътя на сравнителноправната интерпретация и анализа на съдебната практика.

Така поставените задачи осигуряват успешното изследване на съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване в светлината на съвременните достижения на гражданскопроцесуалната наука и съдебна практика.

В третото издание са внесени основни допълнения, относно допустимостта на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК, с оглед изменението и допълнението на ГПК, направено с ДВ, бр. 86/2017 г., както и съобразяване на законодателя с критиката, която беше направена в първото  и второто издание на “Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК”, със съображения, обосноваващи тезата за незадължителния характер на решенията по чл. 290 ГПК, поради произнасянето на съда по материалноправния или процесуалния въпрос в мотивите на решението, което съобразяване е израз на изрично предвиждане в закона, че решенията по чл. 290, ал. 2 ГПК не представляват задължителна съдебна практика. Актуализиран е и параграфа за противоречивите решения на съдилищата, водещи до уеднаквяване на съдебната практика, с оглед законодателните промени и в тази част.

Авторът изразява надежда, че третото издание ще е полезно в динамиката на реалното касационно обжалване на съдебните актове, както и ще окаже помощ на тези, които може би се нуждаят  от нея – съдии, прокурори, адвокати, университетски преподаватели и студенти.

Подобни книги