Sale!

Защита на възложителите по Закона за обществените поръчки

63.00 лв.

Категория:

Настоящото практическо ръководство по Закона за обществените поръчки представлява кратък курс за това как да се организират (включително изготвяне на документациите и други документи), провеждат и възлагат обществените поръчки, опасностите при нарушения за Възложителите, упълномощените от тях лица и членовете на комисиите.
Ръководството е разработено с оглед да е полезно при използване както от лица с юридическо образование, така и от лица, които не са с такова, включително от лица с малък или никакъв практически опит.
Посочени са илюстрации, практика на КЗК и ВАС.
Настоящото практическо ръководство представлява личното мнение на автора, базирано на практиката и анализ на закона и правилника за прилагането му.
Тъй като почти цялата отговорност при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки е за Възложителите или упълномощените от тях лица или техните заместници по закон, в настоящия кратък курс е посочено за какво следва да се внимава от членовете на комисии.
Всяка обществена поръчка има две фази:
– Изготвяне на документация/приложения/обявление и решение/обява и други, откриване на обществената поръчка;
– Отварянето, разглеждането, оценката и класиране.
Чрез това практическо ръководство са изложени конкретни илюстрации и примери за какво да внимавате в съответната фаза и, чрез използването на посочените примери и илюстрации, да развиете самите Вие допълнително внимание и способности за предпазване на Възложителя от административнонаказателна и имуществена отговорност и по този начин да предпазите включително себе си.
В настоящото практическо ръководство са представени точни практически разрешения и указания за законосъобразно изготвяне на изискуемите по ЗОП документи и за законосъобразно провеждане и приключване на обществената поръчка.
Ръководството е съставено в хронологичния ред на специалния закон.

Brand

Пенчо Станкулов