Върховенство на правото. Теоретични аспекти

Върховенство на правото. Теоретични аспекти

13.50 лв.

Книгата представлява цялостно и систематично изследване на проблематиката, свързана с върховенството на правото като нормативна концепция за развитието на правната система. В нея се проследява идеята за върховенство на правото от Античността до модерното общество, като се анализират и сравняват различните концептуални модели, свързани с континенталната правна система и системата на общото право. С оглед на значимостта на международното и транснационалното право за развитието на националните правни системи се изследват възприетите концепции за върховенство на правото в политическите документи на ООН, СЕ, ЕС и ОИСР. В контекста на създадената аналитична рамка се формулират целите, функциите и структурните елементи на концепцията за върховенството на правото с оглед на предизвикателствата в съвременното общество. Проблематиката, свързана с дефинирането на върховенството на правото, се анализира в три основни насоки: взаимната обвързаност между понятието за право и концепцията за върховенство на правото; функционалната зависимост между формалната и социалната справедливост и концепцията за върховенството на правото; зависимостта между индивидуалните права (и в частност правата на човека) и върховенството на правото.

Подобни книги