Въпроси на административния процес

Въпроси на административния процес

24.30 лв.

Книгата е всеобхватно изследване на производствата, уредени в двата основни закона на административното право и процес – АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане на административни наказания, редовните съдебни производства по АПК и ЗАНН, както и извънредните административни и съдебни производства, включително и изпълнителните производства. Наред с общите въпроси за принципите на административния процес, условията за надлежно участие на лицата в процесуалните правоотношения с административните органи и съда, доказателствата и доказателствените средства, са изследвани предпоставките за допустимост на всяко едно производство, както и процесуалните изисквания за законосъобразното му развитие. Отделено е внимание и на специфични за административния процес искови производства, които попадат в обхвата на подведомствеността на административните съдилища, както и на спорни въпроси относно приложението на институтите на споразумението и административния договор. В книгата е изследвана значителна по обем съдебна практика, анализирани са конкретни проблеми на административния процес и са предложени съответните правни разрешения, поради което тя ще бъде полезна за научната общност, за практикуващи юристи и за студенти по право. Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и процес и адвокат в Пловдивската адвокатска колегия. Преподава учебната дисциплина „Административен процес“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Автор е на книгите „Нормативният административен акт“, „Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс“, както и на множество други публикации.

Подобни книги