Sale!
,

Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведерия

27.00 лв.

Книгата би представлявала интерес за теоретици и практици от творческите индустрии, за правоносители и ползватели, за които дигиталната грамотност е ключова компетентност, а познанието за монетизиране на авторските и сродните права в интернет е condicio sine qua non.

“Авторски и сродни права в аудиовизията” е първи по рода си монографичен труд в областта на екранните изкуства с фокус върху авторскоправната проблематика, свързана със създаване и последващо използване на аудио-визуални произведения. В него са засегнати и модерните интерактивни начини за диiтрибутиране на защитено съдържание в дигиталната епоха, в контрапункт на съпоставка с традиционните и консервативни форми на линейно разпространение. Тема, отличаваща се с експоненциално нарастваща актуалност в нашето развитие в самостоятелна научна разработка.

“Управление на продуцентски парва при предлагане на електронен достъп до радио-визуални проеизведения” представлява многоаспектно и интердисциплинарно изследване на начините на менажиране на сродните права на професионалните филмови продуценти в цифрова среда и изграждането на иновативни и ефективни стратегии, лицензионни режими и бизнес-модели, базирани на използване на творческо съдържание. Националната нормативна регулация е анализирана в контекста на реформиране на европейската рамка за постигане на единен и по-добре функциониращ пазар на авторски права и за справяне с предизвикателствата, които поставят пред правоносителите новите технологии и дигиталната конвергенция.

Brand

Марияна Лазарова