Трудови правоотношения със служители в затруднение. Наръчник за работодатели

Трудови правоотношения със служители в затруднение. Наръчник за работодатели

29.43 лв.

Най-трудните ситуации в трудовото право и осигуряване са тези със служителите в затруднение:

  • пенсионери;
  • служители с ТЕЛК;
  • служители по време на временна нетрудоспособност;
  • в отпуск по майчинство и отглеждане на дете до 2 г. възраст;
  • починали служители;
  • служители, претърпели трудова злополука;
  • и други!.

В редакцията ни постъпват стотици казуси, в които Ваши колеги питат какви решения да вземат в различните ситуации именно с този вид служители.

Ето защо подбрахме техните въпроси с отговорите на екип от експерти в трудовото право в едно издание – „Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели“. Изданието включва още и експертни анализи + нормативна уредба!

Какво конкретно включва ръководството:

Експертни анализи:
❏ Запазване на трудовите правоотношения при преустройство на предприятието и смяна на собствеността
❏ Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия
❏ Дължими обезщетения на работодателя и на работниците и служителите
❏ Закрила на работниците и служителите по Кодекса на труда
❏ Информиране и консултиране на работниците и служителите
❏ Задължение на работодателите и права на работниците и служителите, които са пенсионери
❏ Задължения на работодателя при смърт на работник или служител
❏ Права на работниците или служителите при смърт на работодателя
❏ Трудови злополуки – доказване, права и задължения
❏ Професионални болести – доказване, права и задължения
❏ Трудоустрояване – условия, правила, обезщетения
❏ Отпуски във връзка със затрудненото положение на работниците и служителите
❏ Имуществена отговорност
❏ Прекратяване на трудовите правоотношения
❏ Правилник за вътрешния трудов ред
❏ Вътрешни правила за работната заплата
❏ Документи при работодателя, свързани с проверката на трудовите правоотношения
❏ Санкции при нарушаване на трудовото законодателство и безопасните условия на труд

Решения на ситуации от практиката:

 Обезщетения:
▷ Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
▷ Обезщетение за незаконно уволнение
▷ Право на обезщетение за оставане без работа при затваряне на обект

 Майчинство и отпуски за отглеждане на деца:
▷ Описване на майчинство в трудова книжка
▷ Прехвърляне на отпуск при бременност и раждане до 410 дни
▷ Отпуск на лице по майчинство, след като детето започне да посещава ясла
▷ Прекратяване на трудов договор на служителка в отпуск за отглеждане на дете, спечелила конкурс за държавна длъжност в МОН
▷ Обезщетение за отглеждане на дете при прекратяване на трудов договор със служителка в отпуск
▷ Прекратяване на договор по заместване със служителка в отпуск по майчинство
▷ Изчисляване на стаж на служителка, работила 10 месеца и 8 дни преди излизане в болнични и по майчинство

 Трудоустрояване и ТЕЛК:
▷ Изплащане на болнични за пенсионер с ТЕЛК при прекратяване на трудов договор
▷ Назначаване на служител с ТЕЛК с частична загуба на слуха, но с медицинско удостоверение за липса на проблеми със слуха
▷ Трудови правоотношения с пенсионер с ТЕЛК, който временно не може да изпълнява задълженията си
▷ Полагане на нощен труд за служител с изтекло решение на ТЕЛК
▷ Дисциплинарно уволнение на служител с ТЕЛК
▷ Прекратяване на трудов договор със служител с ТЕЛК
▷ Предварителната закрила при уволнение по време на срок за изпитване
▷ Прекратяване на трудов договор с лице с ТЕЛК във връзка с обезщетение за безработица

 Пенсиониране и трудови правоотношения с пенсионери:
▷ Задължение за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с ранно пенсиониране
▷ Брой заплати за изплащане преди пенсиониране на лице с прекъсване в работата за фирмата
▷ Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор при придобиване право на пенсия
▷ Обезщетение за пенсионер, прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ
▷ Повторно прекратяване на безсрочен трудов договор със служител в пенсия
▷ Прекратяване на трудов договор със заместник, придобил право на пенсия
▷ Предизвестие за прекратяване на трудов договор преди придобиване на право на пенсия
▷ Граждански договор с пенсионер – осигуровки и данъци

 Трудови злополуки:
▷ Отчитане на извънреден труд на служител, отзовал се на сигнал за авария и претърпял трудова злополука
▷ Брой дни във временна нетрудоспособност, вследствие на трудова злополука
▷ Трудова злополука при отзоваване за спешен случай от служител, който не е бил дежурен
▷ Задължителна застраховка трудова злополука

 Отпуски:
▷ Ползване на 6-месечен неплатен отпуск от служителка, работила 3 месеца във фирмата
▷ Отпуск по чл. 168 от КТ и надхвърлен брой дни платен отпуск преди напускане
▷ Ползване на отпуск до края на предизвестие за напускане
▷ Ползване на отпуск по основното и по допълнителните трудови правоотношения

 Условия на работа и дисциплинарни наказания:
▷ Разпределяне на задължителни почивки при ненормирано работно време
▷ Работа на смени в денонощен магазин
▷ Дисциплинарно наказание ли е временното отстраняване от работа
▷ Разместване на смени на служители по непредвидени обстоятелства
▷ Налагане на дисциплинарни наказания от пълномощник
▷ Глобяване на служители за нарушения на трудовата дисциплина
▷ Добавка към заплатата при заместване със съвместяване на две длъжности
▷ Възможни действия на работодателя при постъпил сигнал за нарушение на трудовата дисциплина

 Трудови правоотношения:
▷ Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен
▷ Срочен трудов договор за заместване
▷ Трудови правоотношения след сливане на 2 предприятия
▷ Отказ за назначаване на лица в предпенсионна възраст

 Прекратяване на трудови договори:
▷ Прекратяване на трудов договор и обезщетения за служител с придобито право на пенсия преди повече от 2 години
▷ Прекратяване на трудов договор на служител при несъгласието му за преназначаване
▷ Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване
▷ Прекратяване на трудов договор на служител при несъгласието му за преназначаване

Подобни книги