Теория на съвременната конституция

Теория на съвременната конституция

15.30 лв.

  • Талия Ярулловна Хабриева е директор на Института за законодателство и сравнителни правни науки към правителството на Руската федерация, доктор на юридическите науки, професор, заслужил юрист на Руската федерация. Автор е на около 100 труда в областта на теорията на държавата и правото, съвременните проблеми на конституционното право. Към тях се отнасят учебните помагала „Теория государства и права“, „Парламентское право России“, научните коментари (на Конституцията на Руската федерация и постановленията на Конституционния съд на Руската федерация), монографиите „Конституционны контроль“, „Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика“, „Национально-культурная автономия в Российской Федерации“ и др.
    Вениамин Евгениевич Чиркин е главен научен сътрудник в Института за държавата и правото към Руската академия на науките, доктор на юридическите науки, професор, заслужил деец на науката на Руската федерация, заслужил юрист на Руската федерация. Ръководител е на катедра в Академическия правен университет. Автор е на повече от 500 публикации, от които 36 книги – учебници по конституционно право на Русия и други страни, по публично управление, по държавно и местно управление, монографиите „Конституционное право: Россия и зарубежный опыт“, „Современное государство“, „Конституция: российская модель“, „Публичная власть“, „Законодательная власть“, „Юридическое лицо публичного права“ и др.
  • Предлаганата монография е първото руско концептуално, сравнително правно, обобщено изследване на съвременната конституция. Авторите изучават международния опит на конституционното развитие, разглеждат теоретичните основи на конституцията в условията на съвременното общество. Научното осмисляне на проблемите се съчетава с практически предложения по усъвършенстването на структурата и съдържанието на съвременната конституция.

Подобни книги