Soft Law и съвременното право

Soft Law и съвременното право

14.40 лв.

Soft law е широко използван термин в международния юридически език. Генезисът на неговата употреба може да се намери в глобализацията на международните отношения и съпътстващата я уредба през втората половина на XX в. Днес понятието се разпространява и в отделните (над) национални правни системи, като поставя множество въпроси пред изследователите. Често отговорите им водят до сблъсък с традиционно установени и догматично възприети правни доктрини, което е сериозно предизвикателство и за авторите в настоящия академичен сборник.

Неговата поява обаче е наложителна – тя е предизвикана от нарастващото значение на softlaw за правните системи и повечето правни отрасли. На страниците на сборника може да се открият:

– изследвания върху значението на softlaw за правната система като цяло както в съвременен, така и в исторически аспект;

– статии, фокусирани върху ролята на (отделни източници на) softlaw, по избрани въпроси от частното и публичното право;

– анализи на отделни международноправни и европейски измерения на softlaw.

Съчиненията са насочени към широка аудитория – към всеки читател, който е заинтересован от развитието на правото и желае да обогати своите правни познания, независимо дали е юрист, или не.

Инициатор за издаването на сборника е изследователски екип от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Подобни книги