Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти

Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти

10.80 лв.

  • Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност “Право” в основната семестриална дисциплина “Граждански процес”.
  • Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес ведно с основните фази, през които преминава и същото е базирано на въпросите, влизащи в конспекта, утвърден от Министерство на правосъдието на Република България,необходими за подготовка на студентите за Държавен изпит по Гражданскоправни науки. Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно визуализиране на материята и по-лесен преговор на материала.
  • Ръководството е съставено, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Обнародван в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г. Последната му редакция е съгласувана с внесените със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс промени от ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г.

Подобни книги