Sale!
,

Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност

14.40 лв.

Целта на научното изследване е да се проследят процесите на институционализиране на сътрудничеството, на въвеждане на водещи принципи на това сътрудничество в рамките на ЕС и на създаване на процесуални правила и унифициране на материалноправни норми. С това се доказва основната теза, че сътрудничеството между държавите членки на ЕС в борбата с трансграничната организирана престъпност се намира в процес на развитие и по-нататъшно задълбочаване.

Увод
Предмет

 • Отделение за “съдебното сътрудничество по наказателни дела” между държавите членки на ЕС
 • Определение за трансгранична организирана престъпност

Източници

 • Първично право на ЕС
 • Вторично право на ЕС
 • Други актове на ЕС
 • Международни източници
  • Конвенции на Съвета на Европа
  • Конвенции на ООН

Общо историческо развитие на съдебното сътрудничество в ЕС по наказателни дела

 • Съдебно сътрудничество между държавите членки преди Договора от Маастрихт
 • Съдебно сътрудничество от Маастрихт до Амстердам
 • От Амстердам до Лисабон
 • Лисабонски договор

Институции на ЕС с важна роля при реализирането на съдебното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност

 • Европейска съдебна мрежа
 • Евроюст
 • Европейска прокуратура

Материалноправни норми

 • Норми, установяващи дефиниции
 • Норми, установяващи кръг на наказателноотговорни лица
 • Норми, установяващи съставомерни деяния
 • Норми, установяващи наказания

Юридически инструментариум и процесуални норми при реализиране на съдебното сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност

 • Европейска заповед за арест
  • Качествено новите елементи в Рамковото решение за Европейска заповед за арест
  • Транспониране на Рамковото решение за Европейската заповед за арест в държави членки и защита правата на собствените граждани
  • Транспониране на Рамковото решение за Европейска заповед за арест в държави членки и защита правата на човека
  • Сравнение на Европейската заповед за арест с аналогични инструменти
 • Обезпечаване, събиране и предаване на доказателства
  • Събиране на доказателства
  • Предаване на доказателства
  • Обезпечаване на доказателства
  • Защита правата на човека при обезпечаване, събиране и предаване на доказателства
 • Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност
  • Обща характеристика
  • Процедурни особености
  • Защита правата на човека при обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Спорове за подсъдност и забрана за двойна наказуемост
  • Уреждане на спорове за подсъдност
  • Принципът “non bis in idem” и защита правата на човека

Заключение
Литератира

Brand

Тодор Коларов