Sale!

Принудително изпълнение на публични вземания

23.40 лв.

Категория:

Изследването систематично маркира недостатъците на правната уредба, като се обосновава нуждата от промяна, чрез съответни предложения, препоръки и насоки за усъвършенстването ѝ.

Този труд си поставя задачата да разгледа и анализира основните понятия и процедури в процеса по принудително събиране на публичните вземания. В правната литература темата е недостатъчно разработена, въпреки интереса, който поражда в последните години. Необходимостта от подобно изследване е обусловена от два фактора – законосъобразното и съразмерно изпълнение от страна на органите по изпълнение и съблюдаването правата и законните интереси на гражданите. Вниманието към тях произтича от спецификата на материя, в която се ползва методът на принудата. Последното обосновава разбиране и прецизно боравене с използваната от законодателя терминология и стриктно спазване на процесуалните норми.

Brand

Донка Пехливанова