Принудителни административни мерки

Принудителни административни мерки

29.70 лв.

Книгата изследва принудителните административни мерки като проявна форма на административна принуда и като сложна система от взаимосвързани материални и процесуалноправни норми, подчинена на целта да се обезпечи опазването на законността. Фокусът на изследването е върху природата на принудителните административни мерки, техните цели, предназначение, основания и ред за прилагане. Направен е цялостен преглед на съществуващите класификации на принудителните административни мерки и на специалните закони, които ги уреждат, и са очертани проявните им форми и границите, отвъд които мерките не бива да преминават. Изследвани са мерки, които досега не са били предмет на анализ от теорията, както и мерки, които поставят проблеми пред правоприлагащите и правораздавателните органи. За основа за анализа и теоретичните изводи са използвани достиженията на съдебната практика – национална и на ЕС. Анализирано е съотношението на принудителните административни мерки с други институти – административното наказание, мерките за административнопроцесуална принуда и мерките за наказателнопроцесуална принуда, прилагани спрямо обвиняеми лица.

За първи път в теорията е направен цялостен анализ на въпросите, свързани с прилагането, оспорването и изпълнението на принудителните административни мерки. В контекста на прилагането им, предвид това, че се ограничават основни права и свободи, обстойно са изследвани важни общностни принципи като принципите на предпазливостта, пропорционалността, законността и правото на защита, както и тяхното отражение в националното право. Стандартите на правото на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи също са подложени на задълбочен анализ. Направен е опит да бъдат премахнати съществуващите години наред теоретични бариери, които пречат за пълноценното разкриване на същността и процеса по прилагане на принудителните административни мерки. Поставени са на обсъждане редица дискусионни въпроси, които намират отговор след внимателно обосноваване и анализиране на аргументите “за” и “против”. Във връзка с констатираните пропуски и проблеми в уредбата на мерките са направени предложения за усъвършенстване на законодателството.

Книгата е предназначена за всички практикуващи юристи и студенти по право.

Мирослава Чифчиева е прокурор, доктор по право и заместник административен ръководител на Районната прокуратура – Перник.

Съдържание: 

Принудителни административни мерки

 • Правна характеристика на принудителните административни мерки
 • Принудителни административни мерки – основания за прилагане и предназначение

Система на принудителните административни мерки

 • Класификация на принудителните административни мерки
  • Стандарти за систематизиране
  • Значение на систематизацията
 • Превантивни принудителни административни мерки
  • Обща характеристика
  • Специфични особености на някои превантивни административни мерки
 • Преустановителни принудителни административни мерки
  • Обща характеристика
  • Специфични особености на някои преустановителни административни мерки
 • Възстановителни принудителни административни мерки
  • Обща характеристика
  • Специфични особености на някои възстановителни административни мерки

Разграничаване на принудителните административни мерки от други правни институти

 • Принудителни административни мерки и административни наказания
 • Принудителни административни мерки и мерки за административнопроцесуална принуда
 • Принудителни административни мерки и мерки за наказателнопроцесуална принуда

Прилагане, оспорване и изпълнение на принудителните административни мерки

 • Прилагане на принудителните административни мерки
  • Общи положения
  • Актове за прилагане на принудителните административни мерки
  • Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност при прилагане на принудителните административни мерки
 • Оспорване на принудителните административни мерки
  • Изисквания за законност на принудителните административни мерки
  • Правни гаранции за законност на принудителните административни мерки – административен контрол, съдебен и прокурорски надзор за законност
 • Изпълнение на принудителните административни мерки
  • Общи положения
  • Изпълнение на актовете за прилагане на принудителни административни мерки
  • Изпълнение по същество

Заключение
Използвана литература
Указател на цитираните решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)
Указател на цитираните решения на Съда на Европейския съюз (СЕС)

Подобни книги