Откриване на производство по стабилизация

Откриване на производство по стабилизация

Категория:

14.40 лв.

Съчинението разглежда само първата фаза на производството по стабилизация

Акцентирано е върху изясняването на материалноправните предпоставки – търговското качество на молителя и отклоненията от това изискване, както и на непосредствената опасност от неплатежоспособност и отграничението и от имуществени състояния, при които тази предпоставка не е налице, каквито са липсата на опасност, която обаче не е непосредствена, настъпилата вече неплатежоспособност, спирането на плащанията и свръхзадължеността.

Особено внимание е отделено и на двете съдебни определения – за отхвърляне на молбата за стабилизация и за откриването на същинско производство по стабилизация.

Подобни книги