Основи на публичната администрация. Специална част

Основи на публичната администрация. Специална част

10.80 лв.

  • Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Основи на публичната администрация”. Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление „Администрация и управление” и достиженията на правните, социалните и политически науки. Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2005 г. в Република България, отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
    Учебникът се състои от Обща и Специална част.
    Общата част включва теми, отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина „Основи на публичната администрация”; нейната същност; нормативната основа и функциите на българската публична администрация; принципите на организация на нейната дейност; структурата й; длъжностите в държавната администрация, статута и отговорностите на служителите в нея, тяхното обучение и атестиране.
    Специалната част включва теми, отнасящи се до: етиката в публичната администрация; административното обслужване на физическите и юридическите лица от нея; възлагането на обществени поръчки; достъпа до обществена информация и лични данни осигуряван от публичната администрация; защитата на класифицирана информация от нейни органи; административно-наказателната дейност, осъществявана от органи и длъжностни лица на държавната администрация; корупцията в публичната администрация; контрола, осъществяван върху нейната дейност; институцията „омбудсман” и значението й за публичната администрация и интегрирането на българската публична администрация с публичните администрации на страните-членки на Европейския съюз.

Подобни книги