Sale!
,

Конституционното правосъдие и защитата на основните права

16.20 лв.

Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността на съвременните конституционни юрисдикции. Осъзнаването, че ефективната правна (съдебна) защита е съставен компонент на правовата държава, но едновременно с това и същностно изискване за всяко демократично общество, е едно от достиженията на европейското правно наследство. Всичко, което прави правата и свободите осъществими и закриляни, е израз на демокрацията. Оттам и властта за упражняване на контрол върху законите за тяхното съответствие с гарантирани в Конституцията права е демократично легитимна.

Защитата на основните права е смисъл и цел на функционирането на всеки конституционен съд, а механизмите за поставяне в ход на контрола за конституционност и от отделния гражданин способстват за постигането на тази цел на практика. В книгата подробно са разгледани формите на непряк и пряк достъп на гражданите до конституционно правосъдие.

Основният акцент е поставен върху института на конституционната жалба и нейните проявления в сравнителноправен аспект. Направен е опит да се очертаят параметрите на бъдещо въвеждане на конституционна жалба в правния ред на Република България.

Книгата може да се ползва от студенти, академична общност, органи на законодателната, съдебната и изпълнителна власт.

СЪДЪРЖАНИЕ
Глава първа. ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1. Механизми за защита на основните права
2. Конституционният контрол като инструмент за защита на основните права
2.1. Легитимност на контрола за конституционност
2.2. Непряк достъп на гражданите до конституционно правосъдие
3. Конституционният контрол и хоризонталното действие на основните права
4. Защита на основните права в пространството на Европейския съюз

Глава втора. СЕЗИРАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ОТ ГРАЖДАНИТЕ

1. Конституционна жалба. Генезис и характеристики
2. Сравнителноправни модели на конституционна жалба в Европа
2.1. Германия
2.2. Австрия
2.3. Испания
2.4. Чехия
2.5. Полша
2.6. Хърватска

Глава трета. ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Защита на основни права чрез наличните правомощия на Конституционния съд
1.1. Задължително тълкуване
1.2. Абстрактен контрол за конституционност на законите
1.3. Инцидентен/конкретен контрол
1.4. Контрол във „външната власт
2. Защита на основните права чрез конституционна жалба
2.1. „За“ и „Против“ конституционната жалба
2.2. Конституционна жалба – de lege ferenda

ЛИТЕРАТУРА

Brand

Радослава Янкулова