Колективно управление на авторските и сродните им права

Колективно управление на авторските и сродните им права

6.21 лв.

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение. Особено внимание отделено на характера на договорите, които тези организации сключват – с членовете си и с ползвателите. Отделно се извеждат и изясняват някои ключови въпроси – за контрола на държавата над тези организации, за съвместимостта между тяхната дейност и антимонополното законодателство, за третирането на нечленовете. Накрая се разглеждат някои моменти, свързани с новите условия, породени от разпространението на цифровите технологии и интернет.
Автор на първата българска книга, посветена на колективното управление на авторски права, е д-р Георги Саракинов, юрист с безспорни познания и дългогодишен опит в тази област, поставил основите на организациите за колективно управление на права в България. Изданието ще представлява интерес за много хора – както творци, така и участници в т.нар. културни индустрии, а също и практикуващи юристи – съдии, адвокати и юрисконсулти.

Подобни книги