КОЛЕКТИВНИ (МАЛЦИНСТВЕНИ) ПРАВА – ПРАВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ В АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

КОЛЕКТИВНИ (МАЛЦИНСТВЕНИ) ПРАВА – ПРАВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ В АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

19.80 лв.

Книгата е посветена на колективните (малцинствените) права на акционерите в акционерното дружество по Търговския закон. Анализът се основава на българската правна уредба, вторични източници на правото на ЕС, както и на други правни системи, уреждащи подобни права. Формулирано е научно определение на колективните права като родово понятие и на акционерните колективни права в частност. Разгледани са последователно правата на акционерите да искат свикване на общо събрание (чл. 223, ал. 1 и ал. 2 ТЗ), да включват нови въпроси с предложения за решения в поканата на вече свикано общо събрание (чл. 223а ТЗ), да искат назначаване на контрольор (чл. 251а ТЗ), да искат от съда назначаване или освобождаване на ликвидатори (чл. 266, ал. 4 ТЗ), и техните особености – материалноправни предпоставки и процесуалноправни изисквания за упражнението им. Проучена и анализирана е съдебната практика. Направени са критични бележки по някои законодателни решения и са обосновани предложения de lege ferenda. Златка Вангелова е главен асистент в Юридическия факултет на УНСС. Доктор по право и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Подобни книги