Казуси по наказателно право. Особена част

Казуси по наказателно право. Особена част

27.00 лв.

Четвъртото издание на книгата следва вече наложилата се и успешна формула на третото издание. По утвърдения модел от предишните издания и тук са включени казуси за практическо приложение на наученото по дисциплината „Наказателно право. Особена част“, а въпросите към тях – основни и допълнителни, са формулирани така, че да съдействат за максимално ефективно и пълноценно усвояване на знанията по материята и за преговор на наученото по дисциплината „Наказателно право. Обща част“. Казусите са осъвременени и съобразени с развитието на обществената реалност и наказателното законодателство в последните години.
Решаването на предложените казуси съдейства за разбиране на институтите на наказателното право в тяхната цялост и взаимовръзка и за придобиване на способности за прилагане в практиката едновременно на нормите от Общата и Особената част на НК. Затова изданието би било полезно не само на студентите по право, но и на юристите, на които предстоят изпити за постъпване на работа в органите на съдебната власт или в адвокатурата, които включват решаване на казус.
Основната новост в четвъртото издание, освен актуализацията на казусите, е допълването на съдебната практика с всички решения на Конституционния съд и на Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, имащи отношение към съответната материя. Сега практиката обхваща периода 1955–2021 г. Така се подчертава справочният характер на сборника като помагало за бъдещи и практикуващи юристи в материята на отделните видове престъпления. Незначително е съкратена включената в предходни издания незадължителна практика на върховната съдебна инстанция, като акцент при подбора е поставен на основополагащите за съвременното разбиране за наказателноправните институти съдебни актове.Подбраните и систематизирани актове дават ключ за решаването на съответните „юридически задачи“ и по този начин се постига баланс между теоретични и практически знания и умения по наказателно право. Целта на изданието е да помогне за развиване на аналитично юридическо мислене, на способност за мотивирано и съобразено с действащото законодателство, доктрината и съдебната практика обосноваване на правни тези.

Поради множеството подбрана съдебна практика книгата би била ценен помощник в подготовката за решаването на наказателноправния казус, част от писмената фаза на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.

Подобни книги